Záruka a reklamácia:
V prípade reklamácie nás kontaktujte e-mailom na: info@ecobal.sk, alebo telefonicky na čísle 0908 800 473, 0907 291 338.
Všeobecná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Výrobky z
ekologických plastov si udržia kvalitu správnym používaním, skladovaním a udržiavaním, ktoré odporúča výrobca.
Zrušenie objednávky kupujúcim:
Odoslaná objednávka sa okamžite po prijatí začína spracovávať. Ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku
bezprostredne po jej odoslaní, je potrebné urobiť to čo najskôr, telefonicky na čísle 0908 800 473, 0907 291 338. V prípade
storna objednávky, ktorú už predávajúci odoslal, ju môže kupujúci vrátiť späť ako obyčajný balík (NIE DOBIERKOU)
v kompletnom, nepoškodenom stave do 14 dní od jej doručenia. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená do 14 dní
po tom, ako predávajúci spätne obdrží nepoškodený tovar a vzájomne sa dohodnú na spôsobe vrátenia peňazí. 
Zrušenie objednávky predávajúcim
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je podmienkou, aby bol
v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar
objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
spoločnosť Ma&Ku company s.r.o. so sídlom Golianovo 528, 95108 Golianovo, Slovensko
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou
dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný
či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10
odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky), alebo hygienicky balený tovar ako (detské fľaše, termosky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba
pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru,
v prípade služby do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí
služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci
nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru
určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.
 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar
doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od
kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo
s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.
 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia
zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté
darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie
kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto
hľadiska samostatne.
 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie
zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14
dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na
čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy
v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený
predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady
predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky
preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním
osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov).